Filadelfia: zwak maar sterk!

Inleiding
De zesde brief wordt geadresseerd aan Filadelfia. Filadelfia was een jonge stad, gesticht door Attalos II Philadelphos, koning van Pergamum. De omgeving was zeer geschikt voor de wijnbouw en er was dan ook een sterke verering voor Dionysius, god van wijn en extase. De naam Filadelfia betekent ‘broederliefde’. Het is de vraag of dit erg van toepassing was op de bevolking, maar uit deze brief blijkt dat het wel de houding was van de christenen in de christengemeente van Filadelfia.
Schrijf aan …
En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige,  Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:
In elk “Schrijf aan” vinden we een echo van de beschrijving uit hoofdstuk 1. In dit geval als “de Heilige” en “de Waarachtige“, woorden uit het Oude Testament waarmee God Zelf wordt aangeduid. Hier worden deze woorden gebruikt voor Jezus, de Mensenzoon. De betekenis ervan is dat God – en ook Christus – als de Waarachtige zijn Woord zal vervullen. Dat deze woorden nu ook voor de Here Jezus worden gebruikt onderstreept het feit dat Hij als (gevolmachtigde van) God optreedt.
Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent“; deze uitdrukking is ontleent aan Jesaja 22:22. In Jesaja gaat het om Eljakim, de hoge hofmaarschalk van koning Hizkia, wiens taak het was om in het koninklijk paleis mensen binnen te laten en weer naar buiten te geleiden. Zo’n hofmaarschalk was een hoge ambtenaar, die eigenlijk namens de koning het land regeerde. Hij opende ’s morgens de deuren van het paleis. De sleutel waarmee dit gebeurde was zo groot dat die op de schouder werd gedragen. Waar dit beeld wordt gebruikt in deze brief krijgt het een messiaanse betekenis. Jezus heeft de absolute bevoegdheid om mensen binnen te laten in het Koninkrijk, dan wel hen buiten te sluiten.
Ik ken uw werken …
… Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
Vanuit Zijn autoriteit geeft Jezus de gemeente in Filadelfia een “geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten“. Ze worden daarmee beloond voor hun trouw aan Hem en voor hun afhankelijkheid. Niemand komt door eigen kracht of verdienste de deur naar het Koninkrijk, naar het nieuwe Jeruzalem binnen. Het zijn juist zij die zwak zijn en zich volkomen afhankelijk weten van Jezus, die Hij de deur opent: “want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend“.
Maar Ik heb tegen u …
Deze woorden komen in deze brief niet voor. De gemeente in Filadelfia ontvangt, in tegenstelling tot de andere gemeenten, slechts lof van de Heer!
Raadgevingen / bemoediging
Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb. Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.
Er worden hier buitengemeen felle woorden gebruikt tegen de onoprechte Joden in Filadelfia, “de synagoge van satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen“. De Romeinen konden in het begin het verschil niet goed zien tussen Joden en christenen, ze begrepen de christenen niet goed, met hun viering van het avondmaal, hun liefdevolle houding en hun weigering de keizer als god te vereren. Daardoor werden in hun ogen de Joden ook verdacht. De Joden – die de Here niet als Messias hadden aangenomen – van hun kant brachten aanklachten tegen de christenen in wegens ‘staatsgevaarlijke activiteiten’ om toch maar vooral duidelijk te maken dat zij het niet waren, dat er wel degelijk verschil was.  
De Here Jezus belooft hier dat Hij enigen “uit de synagoge van satan” zal geven, dat Hij zal maken dat zij zich bekeren en komen, en samen met Zijn gemeente zullen aanbidden en dat ze zullen erkennen dat Jezus de gemeente liefheeft.
Hoezeer zien we dat nu om ons heen gebeuren. Ook in onze tijd zien we dit soort religie: kerken die zich tegen het evangelie en het evangelisch gedachtengoed afzetten, waar de naam van Jezus bijna niet meer genoemd mag worden en tot ongemakkelijke reacties leidt, zij die zich nog wel christenen noemen maar het niet zijn. De Here Jezus brengt mensen uit de religie van deze tijd naar Zijn gemeente, de gemeente van de Here Jezus toe, en ze aanbidden samen en erkennen dat de Here hen liefheeft. Hoe vaak horen we nieuwe gemeenteleden niet zeggen “de Heer spreekt weer opnieuw tot mijn hart”, “ik ben hier zo liefdevol opgevangen!” en “het woord hier raakt me elke zondag weer”… Maar laten we niet vergeten dat het Zijn werk is. Hij bouwt Zijn gemeente! Wij zijn zwak, en weten ons volkomen afhankelijk van Hem! Ons past bescheidenheid.
Ook al zijn wij zwak, wanneer we het bevel van volharding volhouden en bewaren, zal Hij ook ons bewaren wanneer de verzoeking komt. Hij belooft ons “Zie, Ik kom spoedig” en bemoedigt ons om vast te houden wat wij hebben, zodat onze kroon niet zal worden weggenomen. De kroon die symbool staat voor de overwinning op het kwaad, waarbij wij mede-overwinnaars van Christus zijn!
Wie overwint … 
…, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.
Wie overwint wordt een zuil in de tempel! Dat staat voor stabiliteit. Hier wordt overigens niet de aardse tempel, maar de hemelse tempel van God bedoeld, de plaats waar Hij wordt aanbeden. Dat de Naam van God op ons wordt geschreven betekent dat het wezen, de aard, van God op ons wordt gelegd. Immers de naam in het Hebreeuwse denken drukt niet alleen de klank van de letters uit, maar ook het wezen, de persoonlijkheid van de drager ervan. En ook de naam van de stad van Mijn God (het hemelse Jeruzalem) wordt op ons geschreven. En dan is het nog niet klaar, ook de nieuwe Naam van Jezus zullen we te zien krijgen! We zullen Hem eindelijk mogen zien zoals Hij is!
Dat betekent dat we, herstelt naar het beeld van God, worden gemaakt tot burgers van het hemels Jeruzalem en we Jezus mogen ontmoeten!
Wie oren heeft … 
“…, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Zie de brief aan Smyrna.
Prayer – Vader dank U voor Uw beloften! Dank U dat U doet wat U zegt, dank U dat U mensen toevoegt aan de gemeente van Uw Zoon! Dank U dat U belooft dat U ons zult bekleden met hemelse waardigheid, met Uw wezen, en dat we burgers zullen zijn van het hemelse Koninkrijk en dat we U Here Jezus zullen mogen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht!
AMEN! De Heer is onze Koning, Hij is betrouwbaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.