Wat beweegt de Evangelische beweging

Wat gel­ooft de eva­ngelis­che bew­eging?Omdat er veel ver­schill­ende ric­htingen zijn bin­nen de eva­ngelis­che bew­eging is het las­tig om een gem­eensch­appeli­jke “le­er” te ben­oemen. De ove­reenko­msten zijn vaak meer te vin­den in ove­reenko­msten van bel­eving en muz­iekcul­tuur. Toch zijn er wel pog­ingen ond­ernomen om de imp­liciete gel­oofsve­ronder­stelli­ngen onder woo­rden te bre­ngen,… Lees het bericht