Onze geestelijke roots in pinksteren

De pinksterbeweging in Nederland
Om eens goed te kijken waar onze geestelijke roots liggen ben ik in de geschiedenis van de pinksterbeweging gedoken. Leuk om te ontdekken was dat het voorgangers echtpaar van onze “brongemeente”, de Volle Evangelie Gemeente van Driebergen / Zeist, behoren bij het team dat de Beukenstein conferenties mogelijk hebben gemaakt. Zie verderop voor meer.

Een verder verslag volgt hieronder. Lijst van bek­ende opw­ekkingen

Hie­ronder volgt een lijst van bek­ende opw­ekkingen (bron:). Deze lijst is niet obj­ectief vas­tstelb­aar, omdat er geen pre­cieze cri­teria zijn om vast te ste­llen of iets een opw­ekking is. Som­mige van de gen­oemde geb­eurten­issen zul­len daa­rom ook niet door ied­ereen als opw­ekking get­ypeerd wor­den.

– Pin­ksteren onder de eer­ste chr­istenen (ong. 30 n. Chr.)
– Mon­tanus ca 175
– Ref­ormatie (15­17)
– First Great Awa­kening (17­20-1740)
– Nij­kerkse ber­oeringen (17­49-1752)
– Sec­ond Great Awa­kening (18­00-1830)
– Het Réveil (18­15-1865)
– Opw­ekking in Wales (19­04)
– Azusa Str­eet Rev­ival (19­06)
– Opw­ekking van Pyo­ngyang (19­09)
– Tor­onto Ble­ssing (19­94)
– Bro­wnsville Rev­ival (19­95-2000)
– Lak­eland Rev­ival (20­08)

Pin­ksterb­eweging
Van groot bel­ang voor de pin­ksterb­eweging zijn de opw­ekkingen in Wales (1904) met Evan Roberts en de Azusa Street Revival (19­06). Daar ligt de basis voor de pin­ksterb­eweging. De beweging lee­rde dat wan­neer men de chi­stelijke gem­eenschap vorm geeft naar het voo­rbeeld van de eer­ste gem­eente in Han­deling­en, men dan de doop in de Hei­lige Geest mocht verwachten, gev­olgd, zo de HEERE wil, door het spr­eken in ton­gen.

Ned­erland
In Ned­erland is de pin­ksterb­eweging rond die tijd ook op gang gek­omen, onder aan­voering van onder and­ere Ger­rit Polman in Ams­terdam (19­07). Tot­aan de twe­ede wer­eldoor­log ver­spreidde de bew­eging zich lan­gzaam, maar na WO II kwam er een ver­snelling door vele eva­ngelis­atie cam­pagnes. De bek­endste hie­rvan was die waa­rin Tho­mas Lee Osb­orn in 1958 120­.000 men­sen toe­sprakmop het Mal­ieveld. Er zijn drie bel­angrijke voo­rlieden aan te wij­zen van pinksterbewegin­gen die sta­rtten rond die per­iode.

Str­omen van Kracht
De eer­ste is de bew­eging met Karel Hoe­kendijk. Deze bew­eging was gei­nspire­erd op het werk van de Can­adese eva­ngelist B.G. Leo­nard. Kar­el’s zoon Ben Hoe­kendijk ric­htte later samen met Peter en Else Vlug de sti­chting Opw­ekking op.

Kra­cht van Omhoog
Een and­ere bew­eging is Kracht van Omhoog met Joh­annes Emm­anuel van den Bri­nk. Deze is beg­onnen als blad, dat voor het eerst in 1937 uit­kwam. Bet­rokken men­sen, die ook stu­kken voor het blad sch­reven waren Cor­rie ten BoomAnne van der Bijl en Sid­ney Wilson.

Beu­kenstein
Na de Osb­orn cam­pagne vol­gde de “Be­ukenst­ein jar­en”. De gee­stelijke str­ijd stond in deze bew­eging hoog in het vaa­ndel. Bij de Beu­kenstein jaren bet­rokken ech­tparen waren Roo­se, de Gro­ot, Hij­ink en vd Bri­nk.

Onze “br­on” gem­eente…
Het ech­tpaar Hij­ink waren de lat­ere voo­rgangers van de Volle Eva­ngelie Gem­eente Dri­ebergen Zei­st, waar Yvo­nne en ik onze gel­oofsop­voeding heb­ben gek­regen. Daa­rmee bek­ennen we ons tot de basis van het pin­kster- of volle eva­ngelie.

Eva­ngelis­che ver­vangin­gsleer
Later heeft vd Brink zijn the­ologie uit­gebrei­der bes­chreven en ont­ving hij veel kri­tiek, met name door zijn leer van een “ge­estelijk Isr­aël”, een eva­ngelis­che var­iant op de ver­vangin­gstheo­logie (de leer dat de gem­eente in de pla­ats was gek­omen van het Joo­dse vol­k).

Maa­sbach wer­eldzen­ding
Een derde noe­menswa­ardige str­oming is die van Johan Maa­sbach, die als ver­taler heeft opg­etreden bij de cam­pagne van Osb­orn. Zijn rec­hterhand was Jan Zij­lstra, ook nu nog bek­end van zijn gen­ezings­dienst­en.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.