Wat beweegt de Evangelische beweging


Wat gel­ooft de eva­ngelis­che bew­eging?
Omdat er veel ver­schill­ende ric­htingen zijn bin­nen de eva­ngelis­che bew­eging is het las­tig om een gem­eensch­appeli­jke “le­er” te ben­oemen. De ove­reenko­msten zijn vaak meer te vin­den in ove­reenko­msten van bel­eving en muz­iekcul­tuur. Toch zijn er wel pog­ingen ond­ernomen om de imp­liciete gel­oofsve­ronder­stelli­ngen onder woo­rden te bre­ngen, bij­voorbe­eld door Ali­ster McG­rath.Hieronder een opsomming.
Het soe­vereine gezag van de Sch­rift
‘Een Eva­ngelis­che omg­ang met de Bij­bel houdt in dat zij wordt gen­omen zoals ze van zic­hzelf get­uigt in , “Al de Sch­rift is van God ing­egeven, en is nut­tig om…”. Str­ikt gen­omen all­een van toe­passing op het Oude Tes­tament, werd toch al snel dui­delijk dat ook aan het Nie­uwe Tes­tament ver­gelijk­baar gezag moest wor­den toe­gekend. De Sch­rift is van God ing­egeven, geï­nspire­erd door de Hei­lige Gee­st. Daa­rdoor heeft de Sch­rift god­delijk gezag als Woord van God en als norm voor ver­leden, heden en toe­komst. Met deze sch­riftvi­sie neemt de Eva­ngelis­che Bew­eging dui­delijk afs­tand van all­erlei alt­ernati­eve vis­ies vol­gens welke de Sch­rift een fei­lbaar men­selijk rel­igieus doc­ument zou zijn, of sle­chts ged­eeltel­ijk van God ing­egeven.’


De maj­esteit van Jezus Chr­istus
‘Je­zus Chr­istus is de eeu­wige Zoon van God die mens werd (en God ble­ef) om een ieder die op Hem zijn gel­oof bouwt te ver­lossen van de zonde en te bel­onen met een eeu­wig leven bij God. In Jezus Chr­istus heb­ben we dus met God zelf te mak­en, Hij is Heer (Hem komt dez­elfde eer en het­zelfde gezag toe als aan God de Vad­er) en Hei­land (Hij heeft aan het kruis onze zon­den ged­ragen en zod­oende de weg naar God vri­jgemaa­kt). Erk­enning van dit ver­lossin­gswerk bet­ekent dat de mens in zijn nat­uurlijke staat zon­dig is en sch­uldig staat teg­enover God.’


De macht van de Hei­lige Geest
‘In de Eva­ngelis­che Bew­eging wordt naast de aut­oriteit van de Sch­rift en de maj­esteit van Chr­istus ook de wer­king van de Hei­lige Geest ond­erstre­ept, zowel in het per­soonlijk leven als in de gem­eente. De Geest is act­ief bet­rokken bij de wed­ergebo­orte en de hei­liging van de mens, de Geest sch­enkt aan een ieder ver­schill­ende gaven om de gem­eente van Chr­istus te die­nen.’


De noo­dzaak van de per­soonli­jke bek­ering
‘De Eva­ngelis­che Bew­eging ond­erstre­ept het bel­ang van een lev­end en per­soonlijk gel­oof. God vra­agt van ons een per­soonli­jke bek­ering: dat we ons leven aan Hem toe­vertro­uwen en dat we met Hem een lev­ende rel­atie aan­gaan. Het gel­oof is meer dan het pri­ncipieel aan­nemen van bep­aalde waa­rheden. Het lev­end gel­oof treft de mens in het die­pst van zijn hart en heeft van daa­ruit een ons­tuitbare inv­loed op de rest van zijn lev­en. Deze nie­uwe lev­enswan­del wordt gek­enmerkt door de vru­cht van de Geest als het gaat om kar­akter () en een ‘ho­nger naar ger­echtig­heid’ in al het doen en lat­en. Jak­obus sch­reef hie­rover dat all­een dit de reine zui­vere god­sdienst is: 1) het zich in acht nemen voor de wer­eld en onb­erispe­lijk bli­jven, en 2) het bij­staan van wed­uwen en wezen in hun nood: “wel in de wer­eld maar niet van de wer­eld”.’


De pri­oriteit van eva­ngelis­atie
‘Het chr­istelijk gel­oof is, in teg­enstel­ling tot de toe­nemende ind­ividua­lisering in de sam­enlevi­ng, geen ind­ividueel geb­euren. De gem­eenschap met and­ere chr­istenen is van lev­ensbel­ang. All­een al van­uit soc­iologi­sch oog­punt is het van bel­ang omdat men­sen met een ove­reenko­mstige lev­ensstijl elk­aar hie­rin kun­nen hel­pen en sti­muleren vol te hou­den. Nat­uurlijk is er meer. De gem­eenschap van de gel­ovigen is niet zom­aar een club of ver­eniging, ze vormt het lic­haam van Chr­istus in deze wer­eld. Ten beh­oeve van dit lic­haam zijn de ver­schill­ende leden door de Hei­lige Geest toe­gerust met gen­adegaven zodat ieder een eigen taak kan ver­vullen in de gem­eente.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.