Kans op bekering, ook onder het oordeel

Scripture – Openbaring 9 – “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.


En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel.

Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe.

En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.
” (:13-21, HSV)

Observation – Nu blaast voor de zesde keer een engel op een bazuin om een oordeel aan te kondigen. Dit oordeel is weer erger dan het vorige, want er sterven nu echt veel mensen. Dit is een laatste, maar vergeefse, oproep aan de mensen om zich te bekeren. Behalve de bazuin is er nu ook een stem die het oordeel in werking zet. Deze stem is afkomstig van het altaar “voor God“. We denken daarbij aan een engel die bij het altaar staat, misschien de engel die ook de gebeden van de gelovigen heeft geofferd (8:3-5)? Dat dit altaar wordt vermeld duidt er op dat dit zesde oordeel wordt verbonden met de martelaren onder dit altaar en met de nog levende heiligen van wie de gebeden werden geofferd (6:9-11 en 8:3-5). Dit maakt duidelijk dat ook dit oordeel een antwoord van God is aan Zijn kinderen op hun gebeden om recht.
De engel die op de bazuin blies krijgt nu de opdracht om vier gebonden engelen los te maken. Het moet daarom gaan om kwade engelen, engelenvorsten van volken (vergelijk Daniël 10:13,20-21), die zich hebben verbonden met de machten van het kwaad. Het aantal van vier duidt op de omvang van hun macht. Die betreft de gehele aarde. Omdat Johannes een lidwoord gebruikt bij de aanduiding van deze engelen (DE vier engelen) zal bij de lezers bekend zijn geweest welke engelen worden bedoeld. Deze vier engelen worden losgemaakt. Over deze engelen wordt gezegd dat zij “in gereedheid” waren gehouden. Ze waren volledig klaar om in actie te komen. De aanduiding “de dag, de maand en het jaar” is aan het OT ontleend, terwijl hier het uur er nog aan wordt toegevoegd. Zo’n exacte aanduiding wijst op “de door God bestemde tijd”. Het oordeel dat zij zullen brengen zal een derde van de mensen treffen. Dat deel staat voor een groot gedeelte, maar niet de meerderheid. Het gaat hier om de ongelovigen, zij die op de aarde wonen. De combinatie van vuur en zwavel treffen we ook aan in Genesis 19:24 bij het oordeel over Sodom en Gomorra.
De focus verschuift nu naar grote legermachten. De vier engelen zijn blijkbaar de oversten, aanvoerders over deze legers. Het aantal van tienduizend is het grootste toenmalig bekende telwoord. Nog meer werd aangegeven door telwoorden te combineren. In dit geval 2 maal 10.000 maal 10.000, dat is 200 miljoen. Hierbij moet niet aan het exacte aantal worden gedacht, maar meer aan de ontelbaarheid ervan. De beschrijving van de paarden doet weer enigszins denken aan de beschrijving van de demonische sprinkhanen. de kleuren van de paarden en de ruiters zijn dreigende kleuren, vuurrood, zwartblauw en zwavelgeel. ze komen overeen met de levensbedreigende plagen van vuur, rook en zwavel. Door deze beschrijving, ook met leeuwenkoppen, wordt duidelijk dat het niet om gewone paarden gaat, maar ook weer om demonische machten. 
De laatste verzen van vandaag sluiten niet alleen dit oordeel, maar ook de vorige oordelen af. Er wordt immers gesproken van het meervoud, “plagen“. Nu wordt ook beschreven wat het doel van de oordelen is. Waar de oordelen in de zeven brieven tot doel hadden om de gemeenten tot verbetering en bekering te brengen, hebben deze oordelen veel meer tot doel om onbekeerlijke en onverzettelijke mensen te straffen die ondanks dat toch nog weigeren om zich te bekeren. De redenen worden opgesomd, het gaat in het algemeen over het aanbidden van wat niet God is. Dat wordt op één lijn gesteld met het aanbidden van demonen, slechte geesten die in dienst zijn van satan.
Ook bekeerden zij zich niet“. De overgebleven ongelovige volharden in hun zondige gedrag. Zoals wel op meer plaatsen in de Bijbel wordt ook hier gewezen op het verband tussen het niet kiezen voor God en een zondige levensstijl die daar haast vanzelf het gevolg van is (vergelijk Jeremia 7:1-11 en Romeinen 1:18-32)
Application – De straffen nemen toe in ernst. Wat een verschrikkelijke gebeurtenissen en beelden zijn dit. We mogen ons gelukkig prijzen dat het ons niet zal treffen (Romeinen 8:1, “zo is er dan geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn“). Het is ongelooflijk dat mensen ondanks deze straffen zich nog steeds niet bekeren van hun werken. Maar blijkbaar geeft God hen nog steeds die kans! Wat een genade, dat zelfs tijdens deze laatste oordelen mensen nog een kans tot bekering krijgen!

Prayer – Vader dank U wel voor Uw wondere en oneindige genade, dank U Jezus voor Uw kostbaar bloed, dat onze verlossing is. Dank U Heer dat U een rechtvaardig God bent. Dank U dat U uiteindelijk de gebeden van Uw kinderen om recht en gerechtigheid zult verhoren! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.