Weer heel worden…

De tien melaatsen

De tien melaatsen

Scripture

Lucas 17:11-19

11 En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat Hij dwars door Samaria en Galilea trok. 12 En toen Hij een zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. 13 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, heb medelijden met ons! 14 En Hij zag hen aan en zeide tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En één van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende, 16 en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om Hem te danken. En dit was een Samaritaan. 17 En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? 18 Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven, dan deze vreemdeling? 19 En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden“.

Observation

Een. verhaal van Jezus, zoals Hij rondtrok door het land, vergezeld van zijn leerlingen, naar de gewoonte van die tijd. Een Rabbi met zijn leerlingen, lerende, sprekende met mensen die Hij tegenkwam, sprekende in de synagogen. En in Jezus’ geval ging Zijn bekendheid voor hem uit. We lezen dat ook wel in andere verhalen, zijn daden waren bekend, evenals zijn vermogen om te genezen.

In deze context is het niet verwonderlijk dat deze tien melaatse mannen Hem opwachtten. Bewust als ze waren van hun onreinheid bleven ze op een afstand. Ze vroegen aan Hem om medelijden te hebben (en hen te genezen).

Nu moeten we gaan opletten! Er volgt een mooie opbouw in de gebeurtenissen.

Het begint niet met grote woorden zoals we die tegenwoordig wel horen; “wordt genezen“, of ”ik spreek genezing over jullie uit”, of ”wees genezen in Gods Naam”, niets van dat alles. Het enige dat Hij zegt is gewoon: ”ga en toon je aan de priesters”. De priesters namelijk waren de enigen die mensen met melaatsheid genezen mochten verklaren.

Reiniging

En toen ze gehoorzaam waren en heengingen om zich aan de priesters te laten zien, werden ze gereinigd (Grieks: ekatharisthēsan, KJV: cleansed), dat betekent: niet onrein meer. De lichamelijke effecten van de melaatsheid verdwenen. Jezus had deze tien mannen gereinigd. Dat stelde hen in staat om, na controle en genezingsverklaring van de priesters, weer op een normale manier deel te nemen aan het sociale verkeer. De negatieve gevolgen van de ziekte waren door Jezus opgeheven.

Genezing

Slechts één van hen (een Samaritaan) kwam, toen hij zag dat hij genezen (Grieks: iathē, KJV: healed) was, terug om Jezus te bedanken en Hem de eer te geven. Deze ene man, de Samaritaan,  vatte zijn reiniging – blijkbaar – op als iets heel bijzonders, getuige het feit dat hij terugging naar Jezus om Hem te bedanken. Hij had echt begrepen wat er was gebeurd.

Dan vraagt Jezus naar de negen anderen, zijn die niet rein geworden? Moesten zij hier ook niet zijn om God de eer te geven? De nadruk op het feit dat deze ene man een Samaritaan was zou ons kunnen doen vermoeden dat de rest gelovige Joden waren. Die zouden zeker beter moeten weten, vandaar waarschijnlijk Jezus’ verbazing…

Heling – heelwording

En Jezus zei tegen deze ene man: ”sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden” (geheeld, Grieks: sesōken, KJV: made whole). Omdát deze man terugkwam om God de eer en de glorie te brengen verklaarde Jezus hem niet alleen gereinigd (dat hadden de priesters al gedaan) en genezen (dat had hij zelf al beseft), maar ook nog ”geheeld”, ”behouden”.

Application

Een les die ik hier zie is dat heling, geheeld worden, een proces is. Een proces dat begint met ons aanroepen van God als onze Geneesheer. Dat doen de melaatse mannen ook. Dan wil Hij ons reinigen. Onze reactie daarop kan tweeërlei zijn.

Eén mogelijkheid is dat we zeggen ”ik ben weer rein” en dat we na onze reiniging kunnen doorgaan met ons leven alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. We hebben niets fout gedaan naar de wet, want de voorschriften zijn gevolgd.

Een andere mogelijkheid is dat we zeggen ”God heeft mij genezen” en dankbaar zijn om wat er is gebeurd. In dit geval is onze genezing aanleiding om terug te gaan naar God en Hem alle eer te geven die Hem toekomt. Dan betoont Hij zich ook onze Heelmeester en maakt Hij ons ook weer heel.

De les is dat lofprijzing belangrijk is in ons leven met God. Hem de eer geven. Het houden van de wet is niet voldoende, daarin zit geen behoud, Het is de relatie vanwaaruit de lofprijzing opwelt die ons het behoud, de heelwording brengt.

Prayer

Vader, dank U wel dat U onze Geneesheer bent. Ik neem U te vaak voor vanzelfsprekend Heer en dan ga ik gewoon weer door met mijn leven. Wil mij toch helpen Heer om mijn dankbaarheid te uiten naar U en ook om U alle eer en glorie te brengen die U toekomt! Dan wordt U ook mijn Heelmeester!

One Reply to “Weer heel worden…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.