Vervuld met de Heilige Geest

J.v.H. Kracht van Omhoog, nr.2, 1937

Over dit punt is al veel gezegd en geschreven onder Gods kinderen, en zeer terecht. Als de Bijbel, Gods Woord, er vol van is, en de Heiland voor Zijn heengaan Zijn discipelen bij dit onderwerp bepaalde, dan is het voor ons, Gods kinderen, iets om op in te gaan en te ervaren dat Zijn beloften ook voor deze tijd nog in vervulling gaan voor hen die daarin geloven. Toch heerst er in dit opzicht nog veel misverstand en velen die zich er naar uitstrekken weten niet wat het “vervuld zijn met de Heilige Geest” is, en hoe het leven in de kracht van de Heilige Geest zich openbaart.


Velen denken dat wanneer je bent vervuld met de Heilige Geest, dat je dan een vat bent, vol van hemelse krachten, die dan ieder uur van de dag kunnen worden gebruikt. Niets is echter minder waar. Iemand die vervuld is met de Heilige Geest kan niets doen voordat hij van boven de innerlijke toestemming ontvangt. Hij beschikt niet over een grote hoeveelheid hemelse kracht in zichzelf, maar is diep afhankelijk van wat God wil. We zien dit heel bijzonder in het leven van onze Heer en Heiland. Toen Hij werd geroepen om bij Lazarus te komen die ziek was, bleef Hij nog twee dagen voordat Hij de vrijmoedigheid kreeg om naar Bethanië te gaan. Jezus Christus, die vervuld was met de Heilige Geest, kon vanuit Zichzelf niets doen, en moest als een kind wachten, totdat Zijn Vader in de hemel Hem toestond om te gaan. Ook in het genezen van zieken treedt dit op de voorgrond. Velen denken, dat Jezus Christus op iedere zieke de handen legde en hen gezond maakte. Niets is minder waar dan dat. Wel staat er geschreven dat allen genezen werden die tot Hem kwamen, maar er is één geval, dat licht werpt op deze zaak, zie Johannes 5:1-9. De Here Jezus komt in Bethesda, waar vele zieken lagen te wachten op de beroering in het water, om daar vervolgens in af te dalen en te worden genezen. Er is daar ook iemand die er al 38 jaar ziek lag te wachten. Alleen deze man wordt door de Here Jezus genezen en toch waren er wel vijf zalen vol met zieken, die ook op genezing wachtten. Ook die zieken zullen naar Hem geroepen hebben toen ze zagen dat deze ene zieke werd genezen. Hoe kunnen wij dat verklaren? Ik geloof dat onze Here alleen vrijmoedigheid had om tot deze ene zieke te gaan, en tot niemand anders.


In Johannes 4:4 lezen we dat de Here door Samaria moest gaan. Het woord “moest” leert ons dat Zijn leven onder tucht van de Heilige Geest stond, en dat Hij door Samaria geleid werd. In Lukas 4:1-2 lezen we dat de Here Jezus, vol van de Heilige Geest, door de Geest de woestijn in werd geleid om te worden verzocht. Toen Hij na veertig dagen vasten honger had zei satan tegen Hem dat Hij de macht had om uit stenen brood te maken. Dit was waar. Op diezelfde plaats moet het wonder zijn gebeurd, dat de Here Jezus de menigte te eten gaf met vijf broden en twee vissen. Toch maakte de Here op dat moment geen gebruik van die macht, en Hij ontliep het kruis niet. Zo zien we dus weer dat iemand, die vervuld is met de Heilige Geest niet zomaar kan doen wat hij wil, maar alleen wat God wil. Eens kwam iemand bij me en vroeg of ik voor de genezing van zijn vrouw wilde bidden. Toen ik dat niet deed, omdat ik daar geen vrijmoedigheid voor ontving, werd hij boos en vroeg of hij daarom in de pinkstergemeente was gekomen. Ook in ons gebedsleven komt dit uit. Iemand die niet vervuld is van de Heilige Geest, vraagt alles aan God wat hij wil. Iemand die wel vervuld is met de Heilige Geest, vraagt alleen wat God wil.

Vol zijn van de Heilige Geest wil zeggen, dat je leeft in diepe afhankelijkheid van God. Je bent rijk in God, omdat je arm bent geworden van je eigen geest. Je hebt niets meer, je kunt niets meer, je wilt niets meer, je weet niets meer. En wie wil dat? Niet veel mensen. Je staat dan altijd aan de verliezende kant, maar je wint alles in Christus! Dwaas in de ogen van de wereld, ja zelfs in de ogen van Gods kinderen die hier geen oog voor hebben, maar wijs in de ogen van God.

Toen Christus aan het kruis hing, was Hij vol van de Heilige Geest en naar ons menselijk verstand zouden we zeggen dat Hij alles verloren had. En toch behaalde Hij daar juist toen de grootste overwinning. Het vervuld zijn met de Heilige Geest brengt onszelf in grote zwakheid. Daar vinden we ook wat apostel Paulus zegt: “Als ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2Kor.12:10). Hij is als iemand die niets heeft en toch alles bezit, arm en toch velen rijk makende. Iemand die vervuld is met de Heilige Geest is als iemand die dorst heeft, en die altijd drinkt van het levende water en als een hongerige die altijd verzadigd wordt. Als iemand die alles verloren heeft, en alles heeft gevonden in Christus Jezus. De verloren zoon, die met alle goede werken bij de zwijnen terecht is gekomen en die door zijn vader wordt omhelst en gekust en wordt thuisgebracht en door de genade tot het kindschap van God wordt verheven. Hij is een gebrokene van hart die genezen is door God.

Iemand die vervuld is met de Heilige Geest weet dat zelf niet, maar anderen zullen merken dat het zo is. Je kunt de vuurvlam op het hoofd van een ander zien, maar bij jezelf merk je dat niet. Het gaat steeds slechter en toch ook steeds beter. Wat je vroeger het belangrijkste vond is nu bijzaak geworden. Wat je vroeger erg mooi vond leg je nu aan de kant en je ziet het als schadelijk en zelfs als vuilnis. Waar je vroeger wat moeilijk vond, namelijk het kruis, daar verlang je nu naar. Alles valt weg, ook de zegen waar je door genade deel aan hebt gekregen. Alleen Jezus blijft!

Vol van de Heilige Geest, is vol van geloof, ook al zie en voel je niks. Je leeft uit het geloof van Jezus Christus, en uit alle woorden die uit Zijn mond zijn uitgegaan. Vol van de Heilige Geest wil zeggen een kind te zijn, die zijn zwakke hand heeft gelegd in de machtige hand van zijn hemelse Vader, een kind dat wordt gedragen door de Goede Herder van de schapen. Vol van de Heilige Geest is vol van geloof en liefde; en we komen in botsing met de wereld en met anderen en met onszelf. Vol van de vrede die alle verstand te boven gaat, op welke weg we ook wandelen. Vol van verwachting naar de wederkomst van onze Here Jezus Christus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.