Wat is onze identiteit? (deel 1)

Tijdelijk?
Deze wereld geeft ons veel dingen die ons zelfbeeld zouden kunnen gaan bepalen. We kunnen ze allemaal wel noemen, en de opsomming is nooit helemaal compleet: carrière, veel geld, succes, kleding, auto’s, noem maar op.
En al die dingen zijn vluchtig, tijdelijk. Goed bekeken is het allemaal drijfzand! Volgend jaar is er weer een nieuwe mode, een nieuw model auto, andere carrièremogelijkheden… 
Of eeuwig?
Maar als we ons leven echt hebben overgegeven aan de Here Jezus, en Hem tot Heer van ons leven laten zijn, dan staan we op vaste grond. Hij is immers de Rots!
In de Bijbel is zoveel rijkdom te vinden over wie wij zijn “in Hem” en “in Christus”. Ik wil verder Gods Woord maar laten spreken, lees de teksten, memoriseer ze, maak ze je eigen, ze beschrijven jouw identiteit in Christus!

In Hem (zijn / hebben wij):


Om niet gerechtvaardigd en verlost – Rom 3,24 – en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Gedoopt in Zijn dood – Rom 6,3 – Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
Opgestaan in nieuw leven – Rom 6,4 – Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
Levend voor God – Rom 6,11 – Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
Eeuwig leven – Rom 6,23 – Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
Vrij van oordeel vrijgemaakt van de wet – Rom 8,1-2 – Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
Een lichaam – Rom 12,5 – zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.
Rijk geworden – 1 Kor 1,5 – want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis,
Zegevierend voor altijd en verspreiders van de geur van Christus – 2 Kor 2,14 – Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt,
Vrij van de bedekking van de wet – 2 Kor 3,14 – Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.
Een nieuwe schepping – 2 Kor 5,17 – Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Gerechtigheid Gods – 2 Kor 5,21 – Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Zwak, maar sterk uit de kracht van God – 2 Kor 13,4 – Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de kracht Gods.
Bekleed met Christus, één in Christus – Gal 3,27 – Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.
Gezegend met allerlei geestelijke zegen,
Uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld,
Aangenomen als Zijn kinderen,
Begenadigd met de heerlijkheid van Zijn genade,
Verlost door Zijn bloed,
Vergeven van overtredingen,
Bekendgemaakt met het geheimenis van Zijn wil,
Samengebracht onder één hoofd, Christus,
Van te voren bestemd tot erfgenamen,
Lof Zijner heerlijkheid,
Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte – Ef 1:3-14 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.
Een plaats gekregen in de hemelse gewesten – Ef 2,6 – en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Dichtbij gekomen – Ef 2,13 – Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.
Mede-erfgenamen, medegenoten van de belofte – Ef 3,6 – (dit geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie,
Worden onze harten en gedachten behoed – Fil 4,7 – En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
In staat tot alle dingen – Fil 4,13 – Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Wordt in al onze behoeften rijkelijk voorzien – Fil 4,19 – Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
De volheid ontvangen, wedergeboren, mede opgewekt in een nieuw leven – Kol 2,10-12 – en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.
Geroepen vóór eeuwige tijden – 2 Tim 1,9 – die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden,
Geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid – 1 Petr 5,10 – Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
Halleluja! AMEN!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.