De Southern Baptists in een acroniem

De eigenheid van de Southern Baptists, uitgedrukt in het acroniem B.A.P.T.I.S.T.S.

Ik vond een aardige opsomming van de fundamenten of karakteristieken van de baptisten (Southern Baptists).

Vertaling van een artikel van Ed Stetzer op christianitytoday.com, “Exploring Evangelicalism: The Southern Baptist Convention”, 2 september 2015.

Bijbelse Autoriteit. Baptisten omarmen de volledige autoriteit van de Schrift. In het laatste gedeelte van de 20ste eeuw hebben de Southern Baptists dit standpunt herhaaldelijk herbevestigd: de Bijbel is waar en betrouwbaar in alle zaken van geloof en leven. De woorden inerrancy, onfeilbaarheid en autoriteit worden door hen als synoniemen door elkaar gebruikt.

Autonomie van de lokale gemeente. Baptisten geloven in autonomie van de lokale gemeente. Iedere lokale gemeente bestuurt zichzelf onder de Heerschappij van Jezus.

Priesterschap van alle gelovigen. Baptisten geloven dat de Heilige Geest inwoning heeft in alle volgers van Christus, zodat zij de Geestesgaven van God hebben ontvangen om te dienen, geroepen zijn om aan God het offer van hun lofprijzing te brengen en in staat zijn om zelf tot God te bidden door geen andere bemiddeling dan door Jezus Christus. Deze geloofskern ligt onder de overtuiging dit ieder lid van het lichaam een gelijke stem heeft in het onderkennen van Gods wil voor de vergaderde lokale gemeente. Hoe gemeentelijk bestuur wordt vormgegeven verschilt per gemeente; sommige worden geleid door de voorganger, andere door de oudstenraad, sommige door diakenen, weer andere door een commissie of bestuur, en ten laatste, bij sommige wordt elk besluit genomen door de gehele gemeentevergadering.

Twee sacramenten. Baptisten praktiseren twee sacramenten, de geloofsdoop en het avondmaal. Het eerste symboliseert dat wij gestorven zijn met Christus (Rom.6:4); het tweede symboliseert dat Christus voor ons is gestorven (1Kor.15:1-4). Baptisten geloven niet dat deze sacramenten reddende werking hebben, noch extra genade verleent. Ze zijn door Jezus ingesteld om onze identiteit als volgers van Christus te laten zien.

Individuele vrijheid. Baptisten geloven dat elke gelovige gelijke toegang heeft tot God door wedergeboorte, voor God staat als een competent individu, en in staat is om Gods wil voor zijn/haar leven zelf te kennen, binnen het raamwerk van christelijke vrijheid en Bijbelse verantwoording.

Selectief lidmaatschap. Baptisten geloven dat het lidmaatschap van de lokale gemeente is voorbehouden aan hen die hun zonden beleden hebben en een persoonlijk getuigenis hebben afgelegd over hun geloof in Jezus Christus als hun Redder en Verlosser. En omdat baptisten geloven dat de doop een symbool is van een bewuste geloofskeuze, praktiseren zij de geloofsdoop (de onderdompeling in water van een getuigende gelovige in Jezus Christus) als voorwaarde voor lidmaatschap van de lokale gemeente.

Twee ambten, voorganger/oudste(/bisschop) en diaken. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de lokale gemeente kunnen er meerdere lagen zijn in het leiderschap om de bedieningen vorm te geven. Maar de verscheidene rollen in deze structuren centreren zich rond de twee ambten die de baptisten vanouds in de Schrift herkennen: geestelijk leiderschap door het ambt van voorganger/oudste(/bisschop) – één ambt met drie verschillende facetten – en geestelijk dienen door het ambt van diaken.

Scheiding van kerk en staat. Na zwaar te hebben geleden onder de vereniging van kerk en staat in het verleden, zijn baptisten vanouds vurige strijders op het gebied van religieuze vrijheid en het voorkomen van bemoeienis van de staat met of het uitoefenen van gezag door de staat over de kerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.